1395.Count Number of Teams

1395.Count Number of Teams

难度:Medium

n 名士兵站成一排。每个士兵都有一个 独一无二 的评分 rating 。 每 3 个士兵可以组成一个作战单位,分组规则如下: 从队伍中选出下标分别为 i、j、k 的 3 名士兵,他们的评分分别为 rating[i]、rating[j]、rating[k] 作战单位需满足: rating[i] < rating[j] < rating[k] 或者 rating[i] > rating[j] > rating[k] ,其中 0 <= i < j < k < n 请你返回按上述条件可以组建的作战单位数量。每个士兵都可以是多个作战单位的一部分。

示例 1:

输入:rating = [2,5,3,4,1]
输出:3
解释:我们可以组建三个作战单位 (2,3,4)、(5,4,1)、(5,3,1) 。
示例 2:

输入:rating = [2,1,3]
输出:0
解释:根据题目条件,我们无法组建作战单位。
示例 3:

输入:rating = [1,2,3,4]
输出:4
 

提示:

n == rating.length
1 <= n <= 200
1 <= rating[i] <= 10^5

可以建立一个索引,对每个元素,找出在其后比它大和小的数的索引,然后以每个比它大的数为基础,找出比这个大数更大的数的数目即可。递减以此类推。

class Solution {
public:
  int numTeams(vector<int>& rating) {
    vector<vector<int>>great,low;
    for(int i=0;i<rating.size();i++)
    {
      vector<int> tgreat, tlow;
      for(int j=i+1;j<rating.size();j++)
      {
        if(rating[j]>rating[i]) tgreat.push_back(j);
        if(rating[j]<rating[i]) tlow.push_back(j);
      }
      great.push_back(tgreat);
      low.push_back(tlow);
    }
    int res=0;
    for(auto v: great)
    {
    //  cout<<v.size()<<endl;
      if(v.size()>=2 )
      {
        for(auto i : v)
        res+=great[i].size();
      }
    }
        for(auto v: low)
    {
     //  cout<<v.size()<<endl;
      if(v.size()>=2 )
      {
        for(auto i : v)
        res+=low[i].size();
      }
    }
    return res;


  }
};

执行用时 :32 ms, 在所有 C++ 提交中击败了67.70%的用户 内存消耗 :14.2 MB, 在所有 C++ 提交中击败了100.00%的用户

Last updated