661.Image Smoother

661.Image Smoother

难度:Easy

包含整数的二维矩阵 M 表示一个图片的灰度。你需要设计一个平滑器来让每一个单元的灰度成为平均灰度 (向下舍入) ,平均灰度的计算是周围的8个单元和它本身的值求平均,如果周围的单元格不足八个,则尽可能多的利用它们。

示例 1:

输入:
[[1,1,1],
 [1,0,1],
 [1,1,1]]
输出:
[[0, 0, 0],
 [0, 0, 0],
 [0, 0, 0]]
解释:
对于点 (0,0), (0,2), (2,0), (2,2): 平均(3/4) = 平均(0.75) = 0
对于点 (0,1), (1,0), (1,2), (2,1): 平均(5/6) = 平均(0.83333333) = 0
对于点 (1,1): 平均(8/9) = 平均(0.88888889) = 0
注意:

给定矩阵中的整数范围为 [0, 255]。
矩阵的长和宽的范围均为 [1, 150]。

注意一下特殊情况就行,其他按题意平滑。

class Solution {
public:
  vector<vector<int>> imageSmoother(vector<vector<int>>& M) {
    int r=M.size();
    int c=M[0].size();
    if(r==1 && c==1) return M;
    vector<vector<int>> res(M);
    if(r==1)
    {
      res[0][0]=(M[0][0]+M[0][1])/2;
      res[0][c-1]=(M[0][c-1]+M[0][c-2])/2;
      for(int i=1;i<c-1;i++)
      res[0][i] = (M[0][i] + M[0][i-1] +M[0][i+1] )/3;
      return res;
    }
    if(c==1)
    {
      res[0][0]=(M[0][0]+M[1][0])/2;
      res[r-1][0]=(M[r-1][0]+M[r-2][0])/2;
      for(int i=1;i<r-1;i++)
      res[i][0] = (M[i][0] + M[i-1][0] +M[i+1][0])/3;
      return res;
    }

    for(int i=1;i<r-1;i++)
      for(int j=1;j<c-1;j++)
        res[i][j] =(M[i][j] +M[i-1][j]+ M[i][j-1] + M[i-1][j-1]+ M[i][j+1] + M[i+1][j] + M[i+1][j+1] + M[i-1][j+1] + M[i+1][j-1])/9;
    for(int i=1;i<c-1;i++)
      res[0][i] = (M[0][i] + M[0][i-1] +M[0][i+1] +M[1][i] + M[1][i-1]+M[1][i+1])/6;
    for(int i=1;i<c-1;i++)
       res[r-1][i] = (M[r-1][i] + M[r-1][i-1] +M[r-1][i+1] +M[r-2][i] + M[r-2][i-1]+M[r-2][i+1])/6;
    for(int i=1;i<r-1;i++)
      res[i][0] = (M[i][0] + M[i-1][0] +M[i+1][0] +M[i][1] + M[i-1][1]+M[i+1][1])/6;
    
    for(int i=1;i<r-1;i++)
        res[i][c-1] = (M[i][c-1] + M[i-1][c-1] +M[i+1][c-1] +M[i][c-2] + M[i-1][c-2]+M[i+1][c-2])/6;
    
    res[0][0]=(M[0][0]+M[0][1] +M[1][1]+M[1][0])/4;
    res[0][c-1]=(M[0][c-1]+M[0][c-2]+M[1][c-1]+M[1][c-2])/4;
    res[r-1][0]=(M[r-1][0]+M[r-1][1]+M[r-2][0]+M[r-2][1])/4;
    res[r-1][c-1]=(M[r-1][c-1]+M[r-2][c-1]+M[r-2][c-2]+M[r-1][c-2])/4;
    return res;
  }
    
};

执行用时 :328ms, 在所有 C++ 提交中击败了37.50%的用户 内存消耗 :17.5MB, 在所有 C++ 提交中击败了86.36%的用户

Last updated