669.Trim a Binary Search Tree

669.Trim a Binary Search Tree

难度:Easy

给定一个二叉搜索树,同时给定最小边界L 和最大边界 R。通过修剪二叉搜索树,使得所有节点的值在[L, R]中 (R>=L) 。你可能需要改变树的根节点,所以结果应当返回修剪好的二叉搜索树的新的根节点。

示例 1:

输入: 
  1
  / \
 0  2

 L = 1
 R = 2

输出: 
  1
   \
    2
示例 2:

输入: 
  3
  / \
 0  4
  \
  2
  /
 1

 L = 1
 R = 3

输出: 
   3
   / 
  2  
 /
 1

简单递归:

/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 *   int val;
 *   TreeNode *left;
 *   TreeNode *right;
 *   TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
  TreeNode* trimBST(TreeNode* root, int L, int R) {
    if(!root ) return NULL;
    if(root->val < L) 
      return root->right? trimBST(root->right, L, R) :NULL;
    if(root->val > R)
      return root->left? trimBST(root->left, L, R) :NULL;    
    if(root->val==L)
      root->left=NULL;
    if(root->val==R)
      root->right=NULL;
      
    // TreeNode* ptr=root;
    if(root->left) root->left=trimBST(root->left,L, R);
    if(root->right) root->right=trimBST(root->right, L, R);
    return root;
    
    
  }
};

Last updated