697.Degree of an Array
697.Degree of an Array
难度:Easy
给定一个非空且只包含非负数的整数数组 nums, 数组的度的定义是指数组里任一元素出现频数的最大值。
你的任务是找到与 nums 拥有相同大小的度的最短连续子数组,返回其长度。
1
示例 1:
2
3
输入: [1, 2, 2, 3, 1]
4
输出: 2
5
解释:
6
输入数组的度是2,因为元素1和2的出现频数最大,均为2.
7
连续子数组里面拥有相同度的有如下所示:
8
[1, 2, 2, 3, 1], [1, 2, 2, 3], [2, 2, 3, 1], [1, 2, 2], [2, 2, 3], [2, 2]
9
最短连续子数组[2, 2]的长度为2,所以返回2.
10
示例 2:
11
12
输入: [1,2,2,3,1,4,2]
13
输出: 6
14
注意:
15
16
nums.length 在1到50,000区间范围内。
17
nums[i] 是一个在0到49,999范围内的整数。
Copied!
创建一个Hash表,然后找出频次最多的元素,找到元素的起始索引,然后找出所有频次最多元素的保留度的最短长度,求出其最小值。
1
class Solution {
2
int len(vector<int >nums, int index, int degree)
3
{
4
int start=index+1;
5
int count=1;
6
while(count<degree)
7
{
8
if(nums[start]==nums[index])
9
{
10
++count;
11
12
}
13
++start;
14
}
15
return start-index ;
16
}
17
public:
18
int findShortestSubArray(vector<int>& nums) {
19
unordered_map<int,int>degree_of_nums;
20
int max_index=nums[0];
21
for(auto n:nums)
22
{
23
degree_of_nums[n]++;
24
if(degree_of_nums[max_index]<degree_of_nums[n])
25
max_index=n;
26
27
}
28
int degree=degree_of_nums[max_index];
29
max_index=find(nums.begin(),nums.end(), max_index) - nums.begin();
30
31
//cout<<max_index<< "--" << degree_of_nums[nums[max_index]] <<endl;
32
int res=len(nums, max_index, degree_of_nums[nums[max_index]]);
33
for(auto &e: degree_of_nums)
34
{
35
if(e.first != nums[max_index] && e.second == degree)
36
res = min(res, len(nums, find(nums.begin(), nums.end(), e.first)-nums.begin(), degree));
37
}
38
return res;
39
}
40
};
Copied!
执行用时 :348 ms, 在所有 C++ 提交中击败了5.49%的用户 内存消耗 :284MB, 在所有 C++ 提交中击败了5.62%的用户
Copy link